CoolCat Privacy Policy recruitment

Als je solliciteert bij CoolCat Nederland, CoolCat Fashion of CoolCat Real Estate (hierna ‘CoolCat’), geldt onderstaand privacybeleid. De verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens is CoolCat.

Hoofdkantoor Houten
Hoofdveste 10
3992 DG Houten

Hoofdkantoor Diemen
Diemermere 1
1112 TA Diemen

CoolCat Nederland BV
Kvk-nummer: 30070122
BTW-identificatienummer: 006644685B01

CoolCat Fashion BV
KvK-nummer: 30097249
BTW-identificatienummer: 006644697B01

CoolCat Real Estate BV
Kvk-nummer: 30112607
BTW-identificatienummer: 802185952B01

1. Gebruik van persoonsgegevens

In dit hoofdstuk beschrijven wij voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslagen Coolcat jouw persoonsgegevens gebruikt als je solliciteert op een vacature bij Coolcat.

Als jij solliciteert bij CoolCat verwerken wij de volgende gegevens van jou:

 • NAW gegevens
 • E-mailadres
 • CV, motivatiebrief
 • LinkedIn profiel indien je via Linked in solliciteert
 • Informatie over opleiding, stages, werkervaring
 • Wij gebruiken deze gegevens met het oog op werving en selectie. Met de bovenstaande gegevens kunnen we sollicitanten selecteren en evalueren. Daarnaast stellen de betreffende gegevens ons in staat om contact op te nemen met sollicitanten en een arbeidsovereenkomst voor te bereiden.

  Een integriteitscontrole via het waarschuwingsregister van de Fraude Aanpak Detailhandel vormt voor winkelpersoneel onderdeel van de sollicitatieprocedure. De belangrijkste wettelijke grondslag voor de verwerking van je gegevens door CoolCat is dat deze nodig is om te voldoen aan een tussen jou en CoolCat gesloten overeenkomst. Het kan voorkomen dat we, om deze match nog beter te onderzoeken, je vragen om een Talent Motivatie Analyse (TMA) in te vullen. In een dergelijk geval vallen ook de resultaten van een TMA onder deze privacy policy. Daarnaast is de verwerking van je gegevens soms nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

  2. Gebruik persoonsgegevens door derden

  CoolCat deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, behalve

 • Met HR functionarissen binnen CoolCat indien dat volgt uit de bovengenoemde doeleinden
 • Als jij daartoe toestemming hebt gegeven
 • Indien CoolCat daartoe wettelijk is verplicht
 • In het geval van een fusie of overname met/door een andere partij met partijen die voor CoolCat als verwerker optreden in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • 3. Overdracht onderneming

  CoolCat kan haar onderneming / haar diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook je persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij. We zullen je hierover tijdig vooraf informeren. Indien je onze diensten daarna niet wilt blijven gebruiken, kun je ons verzoeken je gegevens te verwijderen.

  4. Bewaartermijnen

  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Als wij naar aanleiding van jouw sollicitatie geen geschikte baan beschikbaar hebben, dan bewaren wij jouw gegevens nog 4 weken. Als je hiervoor toestemming geeft, dan bewaren we je gegevens maximaal een jaar, zodat we je kunnen benaderen mocht er later alsnog een passende vacature vrijkomen.

  5. Rechten

  Je hebt recht op inzage in je opgeslagen gegevens en je hebt het recht om te verzoeken deze gegevens te corrigeren, te beperken, blokkeren of wissen. Ook heb je het recht een machine leesbare sub set op te vragen van je CoolCat gegevens om deze elders te kunnen opslaan. Je toestemming voor gebruik van je persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden kun je te allen tijde intrekken.

  6. Contact

  Verzoeken in verband met jouw bovenstaande rechten kun je sturen aan privacy@coolcat.nl. Onze functionaris voor de gegevensbescherming kun je bereiken via dpo@coolcat.nl

  Ook kun je te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  7. Wijziging van de privacyverklaring

  CoolCat behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Zorg ervoor dat je bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van de op dat moment geldende privacyverklaring. Van belangrijke wijzigingen zullen wij je op de hoogte stellen.